01
Cze

Zaburzenia przemiany pofirynowej

Porady

Porfiryny są związkami- cyklicznymi, składającymi się z czterech pierścieni pirolowych, połączonych ze sobą mostkami metylenowymi. Związki te łączą sią łatwo z metalami, tworząc metaloporfiryny. Metaloporfiryny są szeroko rozpowszechnione w świecie zwierzęcym i roślinnym. Występują one najczęściej pod postacią połączeń z białkami. Żelazoporfiryny stanowią istotny składnik biologicznie ważnych związków, iposiadających podstawowe znaczenie w wielu procesach życiowych. Wśród tych związków wymienić należy: hemoglobinę (m.cz. 64400, jeden mol Hb zawiera 4 gramoatomy Fe), mioglobiną (m.cz. 17 000, jeden moi mioglobiny zawiera jeden gramo-atom Fe), cytochiomy (m.cz, 13 000, jeden mol cytochromu zawiera 1 gramoatom Fe), katalazę (m.cz. 225 000, jeden mol tej substancji zawiera 4 gramoatomy Fe) oraz pirolazą tryptoianu. Regulacja biosyntezy hemu odbywa się za pośrednictwem różnych czynników działających na poziomie transkrypcji, stymulujących lub hamujących powstawanie enzymów w porfirynogenezie, lub też działających na aktywność już wytworzonych enzymów. Wśród tych czynników wymienić należy końcowy produkt biosyntezy porfiryn — hem. Związek ten hamuje syntetaza ALA, enzymu rozrusznikowego porfirynogenezy. Wiele związków steroidowych jest induktorami syntetazy ALA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>