15
Lis

Patomechanizm urazow w otorynolaryngologii

Porady

Współczesne warunki życia stwarzają niemal bez przerwy potencjalne zagrożenie urazami. Jest to następstwo postępu technicznego i fakt ten będzie nadal kształtował epidemiologię urazów, ich rodzaj oraz rozległość, złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne, zapobieganie powikłaniom, a także będzie stanowił inspirację do poszukiwania nowych sposobów leczenia. Obrażenia głowy i szyi występują pod postacią urazów dynamicznych, statycznych i mieszanych. Urazy dynamiczne są najczęściej spotykanymi urazami i wymagaj ą podziału na cztery grupy. I grupę stanowią urazy, w których ciało będące w ruchu zostaje nagle zatrzymane. II grupę stanowią urazy, podczas których na ciało nieruchome zadziała jakaś siła o określonej masie i prędkości. Również i w tym przypadku rozległość uszkodzeń będzie zależeć od omówionych wyżej czynników, choć dodatkowym ważnym elementem będzie masa i charakter poruszającego się ciała fizycznego, które wywołało uraz. Przykładem tego rodzaju urazów jest uderzenie. III grupę urazów dynamicznych stanowi forma pośrednia, kiedy na głowę będącą w ruchu zadziała jakaś siła o określonej masie, lecz większej prędkości skierowanej w kierunku przeciwnym lub stycznie. Przykładem urazów tej grupy może być uderzenie w głowę jakimkolwiek przedmiotem osoby uciekającej lub biegnącej naprzeciw. IV grupę stanowią obrażenia postrzałowe. Wszystkie te postacie urazów, a także ich formy pośrednie, wyzwalają w tkankach miękkich, a przede wszystkim w rusztowaniu kostnym, określone zjawiska biofizyczne, pozwalające niejednokrotnie przyjąć i skutecznie zamortyzować olbrzymie przeciążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>