20
Lis

Caloroczny alergiczny niezyt nosa

Porady

Całoroczny alergiczny nieżyt nosa ma podobny obraz kliniczny jak niealergiczne postacie nieżytów nosa. Choroba nie ma charakteru cyklicznego, zależnego od pory roku, ponieważ wywołujące ją alergeny występują stale w otoczeniu chorego. Najczęściej są to alergeny domowe znajdujące się w kurzu, w którym są roztocza, w sierści zwierząt domowych. Mniej częstą lub dodatkową przyczyną niesezonowego alergicznego nieżytu nosa są alergeny pokarmowe. Objawy niesezonowego nieżytu nosa są identyczne jak nieżytu alergicznego sezonowego: różny jest obraz choroby. Całoroczny alergiczny nieżyt nosa ma charakter przewlekły...

Czytaj więcej
19
Lis

Przewlekla mocznica

Porady

Przewlekła mocznica (p. m.) jest wynikiem zniszczenia miąższu nerkowego. Pełny jej obraz rozwija się, gdy ponad 2/3 liczby nefronów ulegnie zagładzie. Długotrwały przebieg choroby pozwala na powstanie mechanizmów adaptacyjnych zarówno w samych nerkach, jak i innych narządach ustroju. Patogeneza poszczególnych objawów p. m. nie jest w pełni wyjaśniona, nie ulega jednak wątpliwości, że odgrywają w niej rolę co najmniej 3 zespoły czynników, zależnych od wypadnięcia czynności wydalniczej i hormonalnej nerek oraz ogólnoustrojowych procesów adaptacyjnych (tradeoif hypothesis, magnification phenomena). Obraz kliniczny. Początek zespołu jest podstępny...

Czytaj więcej
19
Lis

Neuropatia cukrzycowa

Porady

Mianem neuropatii objęto różne zespoły kliniczne (uszkodzenie mózgu, nerwów obwodowych, układu wegetatywnego), które powstają w wyniku procesów zwyrodnieniowych, zależnych od młkroangio-patii (niedokrwienie, zawały i mikrozawały w obrębie tkanki nerwowej), lub też od zaburzeń metabolizmu tkanki nerwowej. Hiperglikemia może powodować w obrębie neurocytów zwiększenie biosyntezy sorbitolu (wieloalkohol): jego powstawanie z glukozy w tkance nerwowej nie wymaga obecności insuliny i nasila się z powodu zahamowania insulinozależnej glikolizy. Jednocześnie upośledzeniu ulega biosynteza izoinozytolu w nerwach. Zmiany te powodują przenikanie wody do neurocytów i ich wypustek, upośledzając funkcję oraz wywołując zwyrodnienie...

Czytaj więcej
18
Lis

Zaburzenia biosyntezy

Porady

Afibrynogenemia wrodzona charakteryzuje się genetycznie uwarunkowanym brakiem lub niedoborem fibrynogenu. Choroba przejawia się skazą krwotoczną. Pierwsze objawy mogą się pojawić już bezpośrednio po porodzie (krwawienie z przeciętej pępowiny). Pomimo całkowitego braku fibrynogenu w surowicy epizody skazy krwotocznej pojawiają się tylko sporadycznie i chorzy żyją zaskakująco długo. Leczenie polega na podawaniu fibrynogenu tylko w okresach występowania objawów skazy krwotocznej. Dysfibrynogenemie wrodzone odznaczają się obecnością fibrynogenu o zmienionej strukturze. Defekt może nie mieć objawów klinicznych. Bardzo rzadko występują objawy skazy krwotocznej. Rozpoznanie defektu opiera się na stwierdzeniu fibrynogenu o zmienionych własnościach biochemicznych...

Czytaj więcej
18
Lis

Tamponada tylna

Porady

Jeśli krwawienia z nosa nie udaje się opanować różnymi modyfikacjami tamponad przednich, niezbędne jest wykonanie tamponady tylnej. Jest to zabieg bardzo bolesny i stąd najlepiej wykonać go w warunkach szpitalnych, w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Jeśli warunki na to nie pozwalają, tamponadę Bellocąa wykonuje się bez znieczulenia ogólnego, zwłaszcza w przypadkach nagłych krwawień w domu chorego lub podczas wypadku ulicznego. Są to jednak szczególne sytuacje, które dla lekarza stanowią bardzo znaczny stopień trudności. W sytuacjach krwotoku wywołanego np. wypadkiem komunikacyjnym, korzystniej jest wprowadzić do części nosowej gardła duży tampon uchwycony kleszczykami Peana, przygotowany z jakiegokolwiek dostępnego materiału przytrzymywany tak na czas transportu...

Czytaj więcej
17
Lis

Przemiana zasad purynowych

Porady

Do zasad purynowych należą: adenina, guanina, hipoksantyna oraz ksantyna. Adenina ł guanina, łącząc się z rybozą lub dezoksyrybozą oraz z kwasem fosforowym, tworzą nukleotydy. Te ostatnie są jednostkami strukturalnymi kwasów nukleinowych, odgrywających podstawową rolę w kodowaniu informacji genetycznej zawartej w jądrze komórkowym. Ponadto wchodzą w skład ważnych koenzymów (FAD, NAD, NADP). Pochodne nukleotydów (ATP) uczestniczą w procesach fosforylacji. W końcu pochodna kwasu adenylowego, tj. cykliczny 3,5-adenozynoraonofosforan, odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu bodźców hormonalnych na efekty biologiczne w komórkach docelowych. Biosynteza zasad :purynowych jest procesem bardzo złożonym. Na ryć...

Czytaj więcej
16
Lis

Mlodziencze zapalenia przyzebia

Porady

Postać ta charakteryzuje się szybko postępującym niszczeniem ozębnej i kości wyrostka zębodołowego zębów stałych u dzieci i młodzieży i jest dziedziczona jako cecha dominująca. Zmiany w przyzębiu dotyczyć mogą tylko pierwszych trzonowców i(lub) siekaczy (postać zlokalizowana) lub wszystkich zębów (postać uogólniona). Zdaniem niektórych klinicystów brak jest danych, czy te dwie postacie choroby są odrębnymi jednostkami, czy też reprezentuj ą różne objawy tej samej choroby...

Czytaj więcej
15
Lis

Patomechanizm urazow w otorynolaryngologii

Porady

Współczesne warunki życia stwarzają niemal bez przerwy potencjalne zagrożenie urazami. Jest to następstwo postępu technicznego i fakt ten będzie nadal kształtował epidemiologię urazów, ich rodzaj oraz rozległość, złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne, zapobieganie powikłaniom, a także będzie stanowił inspirację do poszukiwania nowych sposobów leczenia. Obrażenia głowy i szyi występują pod postacią urazów dynamicznych, statycznych i mieszanych. Urazy dynamiczne są najczęściej spotykanymi urazami i wymagaj ą podziału na cztery grupy. I grupę stanowią urazy, w których ciało będące w ruchu zostaje nagle zatrzymane. II grupę stanowią urazy, podczas których na ciało nieruchome zadziała jakaś siła o określonej masie i prędkości...

Czytaj więcej
14
Lis

Wrodzona zoltaczka

Porady

Jest to genetycznie uwarunkowany defekt przemiany bilirubiny, charakteryzujący się niedoborem transferazy glukuronylowej w wątrobie. Defekt dziedziczy się jako cecha recesywna genem autosomalnym. Niedobór ww. enzymu jest przyczyną znacznego wzrostu stężenia wolnej bilirubinemii w surowicy, często przekraczającego poziom 340 umol/l (20 mg%). Znaczna hiperbilirubinemia jest przyczyną wystąpienia objawów u większości chorych. Choroba pojawia się w pierwszych dniach życia. Choć większość chorych umiera już w pierwszych dwóch latach życia, znane są przypadki z przeżyciem kilkunastoletnim...

Czytaj więcej
13
Lis

Otoskopia

Porady

Kręty przebieg przewodu słuchowego zewnętrznego wymaga posługiwania się wziernikiem usznym w kształcie lejka, którego wielkość musi być odpowiednio dobrana do warunków anatomicznych przewodu słuchowego. Po oświetleniu lampą czołową ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego należy lewą ręką odciągnąć małżowinę uszną ku górze i ku tyłowi, a w prawą ująć wziernik uszny kciukiem i wskazującym oraz wprowadzić go ruchem śrubowym do światła przewodu. Wziernik powinien być wprowadzony delikatnie tylko do części chrzestnej przewodu słuchowego, ponieważ w części kostnej skóra przylega bezpośrednio do okostnej i wprowadzenie wziernika w tę okolicę jest bardzo bolesne. Po założeniu wziernika można obejrzeć skórę przewodu słuchowego. Następnie ogląda się błonę bębenkową...

Czytaj więcej
12
Lis

Rytm diurezy

Porady

Dobowy rytm diurezy ulega zaburzeniu w związku ze zwiększeniem się ilości moczu nocnego. Mocz jest wodo-jasny, jego molalność waha się ok. 285 —300 mmol/kg wody, a gęstość względna ok. 1,010. Ilość dobowa początkowo przekraczająca 2 l, w schyłkowym okresie spada poniżej litra. Nasilenie białkomoczu zależy od choroby podstawowej. Osad jest zazwyczaj niewielki, cechuje go obecność grubych, krótkich, woskowych wałeczków niewydolności nerek. Badanie krwi wykrywa niedokrwistość normobarwliwą, niekiedy łeukocytozę i trombocytopenię oraz trombocytopatię, wiodące do skazy krwotocznej. Poziomy związków azotowych (kreatyniny, mocznika, azotu niebiałkowego, kwasu moczowego), fenoli, fosforanów nieorganicznych, a w przypadkach z oligurią często i potasu —.są podwyższone, wapnia — obniżony...

Czytaj więcej
10
Lis

Porfiria

Porady

Przez długi czas istniejący defekt metaboliczny może nie ujawnić się żadnymi objawami klinicznymi. Jedynym dowodem przemawiającym za istnieniem utajonej porfirii jest wzmożone wydalanie ALA i PBG z moczem. Zwykle jednak obraz kliniczny p.w.o.p. charakteryzuje się napadowo występującymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego oraz obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Wiodącym objawem są napady kolki brzusznej, trwające kilka godzin do kilku miesięcy. Okresy międzynapadowe mogą trwać od kilku godzin do kilku tygodni, miesięcy, a nawet lat. Kolki mają charakter rozlany. Często towarzyszą im wzdęcia. Nigdy nie stwierdza się obrony mięśniowej oraz innych objawów otrzewnowych. Kolkom mogą towarzyszyć wymioty i wtórne stany odwodnienia. Leukocytoza może być nieznacznie podwyższona...

Czytaj więcej
10
Lis

Przebieg niewydolnosci nerek

Porady

Początek o.n.n.n. jest zazwyczaj zamaskowany objawami choroby podstawowej i jedynym zwiastunem upośledzenia czynności nerek jest wówczas oliguria. Po paru dniach jej trwania pojawiają się szybko nasilające się objawy ostrej mocznicy. Chorzy stają się apatyczni lub pobudzeni, tracą łaknienie. Występują nudności i wymioty, a w razie przewodnienia — nadciśnienie, bóle głowy i drgawki. Stan ogólny jest ciężki. Przedmiotowo stwierdza się objawy przewodnienia oraz kwasiczy oddech Kussmaula. Może pojawić się nadciśnienie, obrzęk płuc, mocznicowe zapalenie osierdzia i hiperkaliemia doprowadzająca do niemiaro-ości z bradykardią, a nawet do zatrzymania czynności serca. Często stwierdza się objawy mocznicowego nieżytu jamy ustnej, a niekiedy zapalenie ślinianek, zwłaszcza przyusznych...

Czytaj więcej