15
Cze

Choroby tkanki lacznej

Porady

Pojęcie kolagenoz wprowadzone zostało w 1941 r. przez Klemperera dla określenia grupy chorób o dużej różnorodności obrazów klinicznych, których wspólną cechą w obrazie histopatologicznym jest martwica włóknikowa tkanki łącznej. Do klasycznych kolagenoz należą: toczeń rumieniowaty trzewny, zapalenie guzkowe tętnic, zapalenie skórnomięśniowe i twardzina układowa. Często zalicza się do nich także: chorobę reumatyczną, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjógrena, zespół Wegenera, chorobę Takayashu. Etiologia kolagenoz jest nie znana. Dużą rolę przypisuje się mechanizmowi immunologicznemu, na co wskazuje łatwość tworzenia przez chorych przeciwciał, zwłaszcza przeciwko własnym tkankom. Mechanizm autoimmunizacyjny może być uruchomiony przez liczne leki, wirusy oraz bakterie. W obrazie histologicznym dominuje zwyrodnienie włóknikowe substancji podstawowej tkanki łącznej. Przypuszczalny mechanizm jego powstania jest następujący: krążące przeciwciała reagują z antygenami (np. z antygenami jąder komórkowych) i dochodzi do powstania kompleksów antygenprzeciwciało z przyłączeniem dopełniacza. Kompleksy te uszkadzają ścianę naczyń krwionośnych, która staje się bardziej przepuszczalna dla osocza. W efekcie substancja podstawowa zostaje przepojona białkami osocza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>