Monthly Archives Listopad 2015

24
Lis

Ubytki zebow

Porady

Na powierzchni zęba mogą być widoczne ubytki w formie ognisk resorpcyjnych. Obserwuje się również zatarcie i nierówności przegród międzyzębowych i międzykorzeniowych. Ma także miejsce zatarcie i rozrzedzenie struktury części gąbczastej. Ze względu na obraz kliniczny zapalenia przyzębia dorosłych można podzielić na łagodne, zaawansowane i powikłane. Łagodne zapalenie przyzębia charakteryzuje się poziomym zanikiem brzegu kostnego wyrostka zębodołowego sięgającym do ‚/3 długości korzenia zęba i równomierną głębokością kieszonek przyzębnych oraz ubytkiem przyczepu łącznotkankowego. Głębokość kieszonek nie przekracza 6 mm...

Czytaj więcej
24
Lis

Zaburzenia psychiczne

Porady

Zaburzenia psychiczne zwalcza się promazyną, bezsenność — krótko działającymi barbituranami, nudności i wymioty preparatami prometazyny lub chlorpromazyny, biegunki — chlorowodorkiem difenoksylatu (Reasec). Drżenie metaboliczne, neuropatia mocznicowa, świąd skóry, zapalenie osierdzia i skaza krwotoczna wymagają leczenia’ dializami lub przeszczepieniem obcej nerki. Niedokrwistość zwalcza się przetoczeniami krwi, lecz jedynie wówczas, gdy jest ona przyczyną niepokojących objawów. Z reguły stosuje się je przy spadku poziomu hemoglobiny we krwi poniżej 80 g/l. W przypadkach, w których postępowanie dietetyczno-zachowawcze zawiodło, stosuje się dializoterapię lub przeszczepia obcą nerkę...

Czytaj więcej
23
Lis

Operacja

Porady

Dla przeciwdziałania tego rodzaju zmianom w okresie okołooperacyjnym obowiązuje specjalne postępowanie diabetologiczne. Polega ono na bardzo szczegółowym diagnostycznym i leczniczym przygotowaniu chorego do operacji (ocena stanu układu krążenia, oddechowego, wydolności nerek). W dniu operacji i przez 1-3 dni po zabiegu podaje się 2-3 x 750 ml 10% glukozy (co 12 lub 8 godzin). Przed każdą infuzją wstrzykuje się odpowiednią dawkę insuliny krystalicznej. W dniu zabiegu operacyjnego należy podać 75% uprzedniego, dobowego zapotrzebowania na insulinę, dostosowanego do aktualnej glikemii i ilości glukozy utraconej z moczem. Ciąża: sytuacja ta stwarza wiele trudności klinicznych...

Czytaj więcej
22
Lis

Usuwanie cial obcych

Porady

Ciałami obcymi w gardle mogą być różne ostre przedmioty, choć najczęściej są to ości ryb lub bardzo małe ostre kości drobiu. Ciała te wbijają się najczęściej w migdałki podniebienne, podstawę języka lub haki podnicbiennc, rzadziej znajdują się w części krtaniowej gardła, wówczas na ogół w zatoce gruszkowatej. Usuwanie wbitego ciała obcego wymaga dobrego znieczulenia powierzchniowego przez rozpylenie 1% lidokainy. Pierwszym etapem postępowania jest dokładne umiejscowienie ciała obcego i określenie jego charakteru. Często nic jest to łatwe, zwłaszcza w przypadkach małych ości, których barwa bardzo utrudnia ich dostrzeżenie. Dobrze jest wówczas ewentualne miejsce lokalizacji zabarwić spirytusowym roztworem pioktaniny, ponieważ na ciemnym tle ość jest lepiej widoczna...

Czytaj więcej
20
Lis

Caloroczny alergiczny niezyt nosa

Porady

Całoroczny alergiczny nieżyt nosa ma podobny obraz kliniczny jak niealergiczne postacie nieżytów nosa. Choroba nie ma charakteru cyklicznego, zależnego od pory roku, ponieważ wywołujące ją alergeny występują stale w otoczeniu chorego. Najczęściej są to alergeny domowe znajdujące się w kurzu, w którym są roztocza, w sierści zwierząt domowych. Mniej częstą lub dodatkową przyczyną niesezonowego alergicznego nieżytu nosa są alergeny pokarmowe. Objawy niesezonowego nieżytu nosa są identyczne jak nieżytu alergicznego sezonowego: różny jest obraz choroby. Całoroczny alergiczny nieżyt nosa ma charakter przewlekły...

Czytaj więcej
19
Lis

Przewlekla mocznica

Porady

Przewlekła mocznica (p. m.) jest wynikiem zniszczenia miąższu nerkowego. Pełny jej obraz rozwija się, gdy ponad 2/3 liczby nefronów ulegnie zagładzie. Długotrwały przebieg choroby pozwala na powstanie mechanizmów adaptacyjnych zarówno w samych nerkach, jak i innych narządach ustroju. Patogeneza poszczególnych objawów p. m. nie jest w pełni wyjaśniona, nie ulega jednak wątpliwości, że odgrywają w niej rolę co najmniej 3 zespoły czynników, zależnych od wypadnięcia czynności wydalniczej i hormonalnej nerek oraz ogólnoustrojowych procesów adaptacyjnych (tradeoif hypothesis, magnification phenomena). Obraz kliniczny. Początek zespołu jest podstępny...

Czytaj więcej
19
Lis

Neuropatia cukrzycowa

Porady

Mianem neuropatii objęto różne zespoły kliniczne (uszkodzenie mózgu, nerwów obwodowych, układu wegetatywnego), które powstają w wyniku procesów zwyrodnieniowych, zależnych od młkroangio-patii (niedokrwienie, zawały i mikrozawały w obrębie tkanki nerwowej), lub też od zaburzeń metabolizmu tkanki nerwowej. Hiperglikemia może powodować w obrębie neurocytów zwiększenie biosyntezy sorbitolu (wieloalkohol): jego powstawanie z glukozy w tkance nerwowej nie wymaga obecności insuliny i nasila się z powodu zahamowania insulinozależnej glikolizy. Jednocześnie upośledzeniu ulega biosynteza izoinozytolu w nerwach. Zmiany te powodują przenikanie wody do neurocytów i ich wypustek, upośledzając funkcję oraz wywołując zwyrodnienie...

Czytaj więcej
18
Lis

Zaburzenia biosyntezy

Porady

Afibrynogenemia wrodzona charakteryzuje się genetycznie uwarunkowanym brakiem lub niedoborem fibrynogenu. Choroba przejawia się skazą krwotoczną. Pierwsze objawy mogą się pojawić już bezpośrednio po porodzie (krwawienie z przeciętej pępowiny). Pomimo całkowitego braku fibrynogenu w surowicy epizody skazy krwotocznej pojawiają się tylko sporadycznie i chorzy żyją zaskakująco długo. Leczenie polega na podawaniu fibrynogenu tylko w okresach występowania objawów skazy krwotocznej. Dysfibrynogenemie wrodzone odznaczają się obecnością fibrynogenu o zmienionej strukturze. Defekt może nie mieć objawów klinicznych. Bardzo rzadko występują objawy skazy krwotocznej. Rozpoznanie defektu opiera się na stwierdzeniu fibrynogenu o zmienionych własnościach biochemicznych...

Czytaj więcej
18
Lis

Tamponada tylna

Porady

Jeśli krwawienia z nosa nie udaje się opanować różnymi modyfikacjami tamponad przednich, niezbędne jest wykonanie tamponady tylnej. Jest to zabieg bardzo bolesny i stąd najlepiej wykonać go w warunkach szpitalnych, w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Jeśli warunki na to nie pozwalają, tamponadę Bellocąa wykonuje się bez znieczulenia ogólnego, zwłaszcza w przypadkach nagłych krwawień w domu chorego lub podczas wypadku ulicznego. Są to jednak szczególne sytuacje, które dla lekarza stanowią bardzo znaczny stopień trudności. W sytuacjach krwotoku wywołanego np. wypadkiem komunikacyjnym, korzystniej jest wprowadzić do części nosowej gardła duży tampon uchwycony kleszczykami Peana, przygotowany z jakiegokolwiek dostępnego materiału przytrzymywany tak na czas transportu...

Czytaj więcej
17
Lis

Przemiana zasad purynowych

Porady

Do zasad purynowych należą: adenina, guanina, hipoksantyna oraz ksantyna. Adenina ł guanina, łącząc się z rybozą lub dezoksyrybozą oraz z kwasem fosforowym, tworzą nukleotydy. Te ostatnie są jednostkami strukturalnymi kwasów nukleinowych, odgrywających podstawową rolę w kodowaniu informacji genetycznej zawartej w jądrze komórkowym. Ponadto wchodzą w skład ważnych koenzymów (FAD, NAD, NADP). Pochodne nukleotydów (ATP) uczestniczą w procesach fosforylacji. W końcu pochodna kwasu adenylowego, tj. cykliczny 3,5-adenozynoraonofosforan, odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu bodźców hormonalnych na efekty biologiczne w komórkach docelowych. Biosynteza zasad :purynowych jest procesem bardzo złożonym. Na ryć...

Czytaj więcej
16
Lis

Mlodziencze zapalenia przyzebia

Porady

Postać ta charakteryzuje się szybko postępującym niszczeniem ozębnej i kości wyrostka zębodołowego zębów stałych u dzieci i młodzieży i jest dziedziczona jako cecha dominująca. Zmiany w przyzębiu dotyczyć mogą tylko pierwszych trzonowców i(lub) siekaczy (postać zlokalizowana) lub wszystkich zębów (postać uogólniona). Zdaniem niektórych klinicystów brak jest danych, czy te dwie postacie choroby są odrębnymi jednostkami, czy też reprezentuj ą różne objawy tej samej choroby...

Czytaj więcej
15
Lis

Patomechanizm urazow w otorynolaryngologii

Porady

Współczesne warunki życia stwarzają niemal bez przerwy potencjalne zagrożenie urazami. Jest to następstwo postępu technicznego i fakt ten będzie nadal kształtował epidemiologię urazów, ich rodzaj oraz rozległość, złożony obraz kliniczny, trudności diagnostyczne, zapobieganie powikłaniom, a także będzie stanowił inspirację do poszukiwania nowych sposobów leczenia. Obrażenia głowy i szyi występują pod postacią urazów dynamicznych, statycznych i mieszanych. Urazy dynamiczne są najczęściej spotykanymi urazami i wymagaj ą podziału na cztery grupy. I grupę stanowią urazy, w których ciało będące w ruchu zostaje nagle zatrzymane. II grupę stanowią urazy, podczas których na ciało nieruchome zadziała jakaś siła o określonej masie i prędkości...

Czytaj więcej
14
Lis

Wrodzona zoltaczka

Porady

Jest to genetycznie uwarunkowany defekt przemiany bilirubiny, charakteryzujący się niedoborem transferazy glukuronylowej w wątrobie. Defekt dziedziczy się jako cecha recesywna genem autosomalnym. Niedobór ww. enzymu jest przyczyną znacznego wzrostu stężenia wolnej bilirubinemii w surowicy, często przekraczającego poziom 340 umol/l (20 mg%). Znaczna hiperbilirubinemia jest przyczyną wystąpienia objawów u większości chorych. Choroba pojawia się w pierwszych dniach życia. Choć większość chorych umiera już w pierwszych dwóch latach życia, znane są przypadki z przeżyciem kilkunastoletnim...

Czytaj więcej