Monthly Archives Październik 2015

23
Paź

Ksztalcenie zdrowotne

Porady

W przewlekłej, wymagającej codziennej realizacji całego systemu leczniczego chorobie – cukrzycy – konieczny jest umiejętny udział chorego. Umiejętności te powinien nabyć każdy chory w toku programów kształcenia zdrowotnego. Przynoszą one chorym uniezależnienie od choroby. Kryteria wyrównania leczniczego. Leczenie cukrzycy powinno umożliwiać, w przypadkach leczenia insuliną, utrzymywanie glikemii w przekroju dobowym w granicach 4,5-10 mmol/l, przy czym dobowe wydalanie glukozy powinno być niższe od 3% dobowej racji węglowodanów w diecie. Kryteria wyrównania – jak to już wspomniano – są bardziej wymagające w przypadku leczenia doustnymi lekami hipoglikemizującymi. Glikemia powinna zawierać się w granicach 4,5-9,9 mmol/l: w moczu nie może pojawiać się glukoza...

Czytaj więcej
22
Paź

Witamina C

Porady

Kwas askorbinowy jest niezbędnym składnikiem w biosyntezie substancji międzykomórkowej tkanek podporowych pochodzenia mezenchymalnego (kości, chrząstki, tkanki łącznej). Poza tym ma uczestniczyć w biosyntezie kolagenu (w procesie hydro- . ksylacji proliny i lizyny) oraz w procesach hydroksylacji steroidów nadnerczowych. Z cytochromem C, nukleotydami pirymidynowymi i flawinowymł oraz z glutationem tworzy układy oksydoredukcyjnc. Ogólnoustrojowa pula wit. C wynosi 2— —3 g. Produktami przemiany wit. C są kwas dehydro askorbinowy oraz kwas szczawiowy (0,11—0,15 nmol = 10—15 mg kwasu szczawiowego powstaje dziennie z wit. C). Normalne stężenie kwasu askorbinowego we krwi waha się od 54—76 mmol/l (1,0— —1,4 mg%)...

Czytaj więcej
22
Paź

Cholesterol egzogenny

Porady

Cholesterol egzogenny po dostaniu się do wątroby jest głównym regulatorem biosyntezy cholesterolu endogennego. Regulacja biosyntezy polega na indukcji lub supresji enzymu (reduktazy 3-hydroksy-4-me-tyloglutarylokoenzymu A) katalizującego powstawanie kwasu mewalonowego, następnie przekształconego w cholesterol. Zwiększona podaż cholesterolu pokarmowego posiada więc hamujący wpływ na biosyntezę endogenną tego składnika. Istotną rolę w regulacji przemiany i biosyntezy cholesterolu w ustroju posiadają beta-lipoproteiny (LDL). Jak wiadomo, LDL są makrocząsteczką złożoną z apolarnego rdzenia (złożonego głównie z cholesterolu) oraz bardziej polarnego płaszcza pokrywającego rdzeń (złożonego z fosfolipidów, wolnego cholesterolu i apoproteiny B i C)...

Czytaj więcej
21
Paź

Czesc twarzowa czaszki

Porady

Wykazano, że jamy zawarte w masywie części twarzowej czaszki są na przekrojach zbliżone do figur geometrycznych w postaci trójkątów lub wieloboków. Boki tych figur są ścianami zatok lub innych jam w masywie twarzoczaszki, lub też przedstawiają schematycznie zgrabienia kości. Umożliwia to porównanie tych jam do systemu cztero- lub wielościennych ostrosłupów wzajemnie się łączących, których krawędzie stanowią klasyczny przestrzenny układ kratowy. Wytrzymałość mechaniczną w tym układzie zwiększają zarówno tkanki miękkie, jak i ściany kostne. Zamykają one albo w sposób ciągły krawędzie ostrosłupów (zatoki), albo ograniczają większość ścian...

Czytaj więcej
19
Paź

wymiana gazowa

Porady

Terminem oddychanie określamy zwykle te procesy, podczas których komórki pobierają tlen i wytwarzają dwutlenek węgla, a energię zamieniają w formę biologicznie użyteczną, jak np. w ATP /adenozynotrójfosforan/. Termin oddychanie ma w zasadzie trzy różne znaczenia w biologii. Pierwotnie oznaczał on wdychanie i wydychanie powietrza najlepiej temu znaczeniu odpowiada czynność „sztucznego oddychania”. Gdy wyjaśniono, że istotnym procesem w oddychaniu jest wymiana gazów pomiędzy komórką a środowiskiem, termin ten zastosowano w odniesieniu do tego procesu. W końcu, gdy poznano szczegóły metabolizmu komórkowego, zastosowano ten termin do pewnych reakcji enzymatycznych, dzięki którym tlen zostaje wykorzystany jako ostateczny biorca wodoru. Dlatego cytochromy nazwano „enzymami oddechowymi”...

Czytaj więcej
18
Paź

Nadmiar hormonu antydiuretycznego

Porady

Podawanie hormonu antydiuretycznego (wazopresyny) ludziom zdrowym powoduje zatrzymanie wody, zwiększenie ilości płynów pozakomórkowych i rozcieńczenie osocza. Po kilku dniach stosowania hormonu dochodzi do znacznej diurezy sodowej na skutek zahamowania zwrotnego wchłaniania sodu w kanalikach proksymalnych. Zespół objawów chorobowych będący skutkiem nadmiaru wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) nosi nazwę zespołu SchwartzaBarttera. Do nadmiernego wydzielania wazopresyny dochodzić może w następstwie uszkodzenia obszaru podwzgórzowoprzysadkowego (zapalenie lub ropnie mózgu, zapalenie opon mózgowych lub wylew podpajęczynówkowy, zlokalizowane zmiany gruźlicze). Opisano też polekowy zespół Barttera: obserwowano go po cyklofosfamidzie (Endoxan), winkrystynie...

Czytaj więcej
18
Paź

Badanie przedmiotowe wywiad

Porady

W wywiadach należy uwzględnić przebyte choroby zakaźne, zwłaszcza gruźlicę, i błonicę. Jeżeli badany skarży się na częste przeziębienia, którym towarzyszą chrypki, trzeba zapytać, jak często taki stan występuje, czy towarzyszy temu kaszel, ból przy połykaniu, uczucie „drapania” i „łaskotania” tuż poniżej krtani lub czy przypadkiem nie występuje równocześnie ból ucha. Stan taki może wskazywać na przewlekłe, zaostrzające się zapalenia krtani lub tchawicy, ale może być także początkiem poważnej choroby nowotworowej. Bezwzględnie należy ustalić, czy i jak często osoba badana pije alkohol wysokoprocentowy, czy i ile pali papierosów oraz czy lubi spożywać pokarmy gorące lub zimne, a także drażniące...

Czytaj więcej
17
Paź

wchlanianie zwrotne

Porady

Gdyby skład moczu był taki sam jak skład przesączu kłębkowego, jego wydalanie byłoby marnotrawieniem dużych ilości wody, glukozy, aminokwasów i innych użytecznych substancji. Jednakże rodzaj i ilość substancji występujących w moczu jest zupełnie inna niż w osoczu i przesączu. Przesącz z torebki Bowmana, znajdującej się w korze, przechodzi przez kanalik kręty pierwszego rzędu (również położony w korze), naslępnie przez długą pęllę Henlego wchodzącą do części rdzeniowej nerki i wracającą ponownie do części korowej do kanalika drugiego rzędu, z kiórego wchodzi do kanalika zbiorczego i miedniczki. Od chwili przejścia moczu z miedniczki przez moczowody do pęcherza nie obserwujemy już żadnych zmian w jego składzie...

Czytaj więcej
15
Paź

Enzymopatie krwi

Porady

Do najczęściej spotykanych enzymopatii krwi należą wrodzone niedobory enzymatyczne czynników krzepnięcia krwi. Na tym miejscu będzie mowa tylko o akatalazii, genetycznie uwarunkowanych odmianach cholinesterazy oraz hipofosfatazji wrodzonej. Akatalazja jest wrodzonym defektem enzymatycznym, charakteryzującym się niedoborem lub brakiem katalazy we krwi i innych narządach. Defekt może być bezobjawowy lub objawiać się bolesnymi owrzodzeniami jamy ustnej. W rozpoznaniu stwierdza się brak aktywności katalazowej błony śluzowej jamy ustnej i krwinek czerwonych (woda utleniona nie pieni się przy zetknięciu z błoną śluzową lub erytrocytami). Genetycznie uwarunkowane odmiany cholinesterazy. Istnieje kilka odmian cholinesterazy surowicy, uwarunkowanych genetycznie...

Czytaj więcej
15
Paź

Rola watroby w przemianie trojglicerydow

Porady

Wątroba uczestniczy w przemianie trójglicerydów, wpływając na proces ich re-sorpcji w przewodzie pokarmowym (za pośrednictwem kwasów żółciowych) lub biorąc aktywny udział w ich syntezie. Kwasy tłuszczowe użyte do isyntezy trójglicerydów w wątrobie mogą być wynikiem przemiany glukozy lub aminokwasów lub też pochodzić z wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) surowicy. Indukowana pod wpływem węglowodanów lub WKT synteza trójglicerydów znajduje swoje odbicie w lipidogmmie surowicy pod postacią wzrostu frakcji prebetalipoprotein. Endogenne trójglicerydy syntetyzowane przez wątrobę transportowane są bowiem we krwi przez tę frakcję lipoproteinową...

Czytaj więcej
15
Paź

Uklad nerwowy

Porady

Od dawna było wiadomo, że życie zwierząt zależy od stale zmieniających się wpływów otaczającego świata. Pasterze w starożytnej Grecji zauważyli, że dostatnie żywienie owiec umożliwia nie jeden, lecz dwa mioty w ciągu roku. Oestrus u ptaków i zwierząt zależy od przebywania w pomieszczeniu widnym lub zaciemnionym. Wybudzanie zwierząt ze snu zimowego następuje pod wpływem wzrastającej temperatury otoczenia oraz aktywności promieni nadfioletowych. Stan vita minima przechodzi w fazę wzmożonych procesów życiowych. Obserwacje zaczerpnięte z codziennego życia dowodzą, że u kobiet miesiączkujących niezwykle regularnie może nagle zmienić się cykl w następstwie silnego przeżycia psychicznego, bez względu na to, czy jest ono negatywne, czy radosne...

Czytaj więcej
14
Paź

watroba i trzustka

Porady

Wątroba i trzustka są dużymi gruczołami, łączącymi się z jelitem cienkim. Wątroba jest jednym z największych narządów ciała człowieka, bezustannie wydzielającym żółć (600—800 cm dziennie), która przechodzi przez system kanałów do pęcherzyka żółciowego (woreczka żółciowego). Żółć nie wchodzi do jelita natychmiast, ponieważ zwieracz, znajdujący się przy wejściu przewodu żółciowego do jelita, pozostaje zamknięty, dopóki pokarm nie wejdzie do jelita. Stymulowany przez cholecystokininę (hormon wydzielany przez dwunastnicę w odpowiedzi na obecność tłuszczu) zwieracz rozkurcza się, ściany woreczka żółciowego kurczą się i żółć zostaje wyciśnięta do jelita. W woreczku żółciowym żółć zostaje zagęszczona w wyniku usunięcia wody i soli...

Czytaj więcej
12
Paź

wymiana gazow w plucach

Porady

Tlen z powietrza wciągniętego do pęcherzyków płucnych przechodzi do naczyń włosowatych płucnych, a CO2 – w odwrotnym kierunku. Jest to zjawisko czysto fizyczne, przebiegające zgodnie z zasadami dyfuzji każdy bowiem gaz przechodzi z miejsca, gdzie jego stężenie jest wyższe, do miejsca o stężeniu niższym. Niezmiernie cienki nabłonek pęcherzyków stawia mały opór przechodzącym gazom ponieważ stężenie tlenu w pęcherzykach jest zwykle wyższe od stężenia tlenu we krwi doprowadzanej do płuc przez tętnice płucne, następuje dyfuzja tlenu z pęcherzyków do naczyń włosowatych. Podobnie jest z CO2, którego stężenie w krwi płucnej jest zwykle wyższe niż w powietrzu pęcherzykowym następstwem tego jest dyfuzja CO2 z naczyń włosowatych do pęcherzyków płucnych...

Czytaj więcej