Monthly Archives Sierpień 2015

23
Sie

Witamina K

Porady

Związki zawierające rodnik 2-metylo-1,4-naftoehinonowy wykazują własności witaminy K. Znane ,są przynajmniej dwie naturalne witaminy K, określane jako K1 (zawiera grupę fitylową w pozycji 3 i występuje w pokarmach) i K, (zawiera grupę dwufairnezylową w pozycji 3 i wytwarzana jest przez florę bakteryjną jelit, występuje również w tkankach zwierzęcych) oraz syntetyczna witamina K3 (menadion i jej pochodne). Witaminy K1 i K2 są rozpuszczalne w tłuszczach, natomiast K3 w wodzie. Witamina K uczestniczy w potranslacyjncji karboksylacji reszt glutaminianowycb preprotrombiny. Powstający gamma-karbo-ksygłutaminian ma zdolność wiązania jonów wapnia przez co sprzyja adsorpcji protrombiny na błonach fosfolipidowych, inicjując aktywację procesów proteolizy in vivo...

Czytaj więcej
23
Sie

Gammapatie

Porady

Gammapatie charakteryzują się proliferacją jednego klonu komórek produkujących całkowicie homogenne łańcuchy ciężkie, lekkie lub cząsteczki immunoglobulin. W odróżnieniu od immunoglobulin fizjologicznych, w gamma-patiach część zmienna produkowanych immunoglobulin jest stała. Ponadto obecny jest zawsze tylko jeden typ łańcuchów lekkich (lambda lub kappa). Do gammapatii zalicza się: a) „dobrotliwą” gammapatię monoklonalną, b) szpiczak mnogi, c) makroglobulinemię Waldenstróma, d) chorobę ciężkich łańcuchów, e) chorobę lekkich łańcuchów oraz f) niektóre postacie skrobiawicy pierwotnej. „Dobrotliwa” gammapatia monoklonalną charakteryzuje się obecnością mo-noklonalnej immunoglobuliny zawierającej tylko jeden rodzaj łańcuchów lekkich...

Czytaj więcej
22
Sie

Objawy krwawienia z nosa

Porady

W badaniu podmiotowym należy uwzględnić dane dotyczące chorób układu krążenia, krwi, nerek, chorób nowotworowych oraz charakteru i okoliczności związanych z wystąpieniem krwawienia, a także objawów towarzyszących, jak np. upośledzenie drożności nosa, ból, zaburzenia węchu, wysoka temperatura ciała. Początkowo krew wypływa przez nozdrza przednie, często jednak podczas krwawienia pacjenci odruchowo odchylają głowę do tyłu lub znajdują się w pozycji leżącej. Wówczas krew spływa do części nosowej gardła, a następnie jest połykana, co może być powodem wymiotów. Ponadto odchylenie głowy powoduje zaciekanie krwi do przeciwnego przewodu nosowego: dlatego też w celu określenia strony, z której występuje krwawienie, należy zawsze zapytać chorego, z którego przewodu nosowego zaczęło się krwawienie...

Czytaj więcej
21
Sie

Zaburzenia przemiany zasad pirymidynowych

Porady

Wśród zaburzeń przemiany zasad pirymidynowych wymienić należy następujące: 1. Wzmożony obrót zasad pirymidynowych w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego (policytemia, białaczka). 2. Zaburzenia biosyntezy zasad pirymidynowych uwarunkowane niedoborem kwasu foliowego (kwas foliowy uczestniczy w biosyntezie tych zasad: przy jego niedoborze pojawia się niedokrwistość megalobłastyczna. 3. Acyduria beta-aminoizomaślanowa jest wynikiem zaburzonej degradacji zasad pirymidynowych, charakteryzujących się niedoborem transaminazy katalizującej przekształcenie kwasu beta-aminoizomasłowego do semialdehydu metylomalonowego: defekt przebiega bezobjawowo. 4. Pseudourydynuria występuje w białaczce limfatycznej oraz makroglobu-linemii, charakteryzuje się wzmożonym wydalaniem pseudourydyny z moczem...

Czytaj więcej
21
Sie

Hiperlipoproteinemie

Porady

Hiperlipoproteinemie wtórne spotykane są zarówno w stanach fizjologicznych, jak i chorobowych. Patogeneza hiperlipoproteinemii wtórnych, spotykanych w stanach fizjologicznych i chorobowych, jest często bardzo złożona (zwiększony napływ do wątroby wolnych kwasów tłuszczowych z adypocytów lub przewodu pokarmowego, nadmierna podaż węglowodanów, hiperinsulinizrn, wzrost syntezy cholesterolu, spadek aktywności lipolitycznej lipazy aktywowanej przez heparynę itd.). Nie została ona wyjaśniona we wszystkich przypadkach hiperlipoproteinemii wtórnych. Leczenie hiperlipoproteinemii wtórnych jest podobne do leczenia hiperlipoproteinemii pierwotnych...

Czytaj więcej
19
Sie

zoladek

Porady

Żołądek jest to grubościenny, umięśniony worek leżący z lewej strony ciała tuż poniżej ostatniego żebra. Narząd ten podzielony jest na części: górną, położoną najbliżej serca-część wpustową, dolną partię-dno żołądka, oraz odcinek rozciągający się w okolicy otworu prowadzącego do jelita cienkiego — część odźwiernikową. Mięśniówka żołądka jest wyjątkowo gruba i zbudowana z trzech warstw mięśni gładkich: warstwy zewnętrznej — o podłużnym przebiegu włókien, warstwy środkowej — o włóknach przebiegających okrężnie oraz warstwy trzeciej —o skośnym przebiegu włókien. Śluzówka wyścielająca światło żołądka zawiera miliony mikroskopijnej wielkości gruczołów żołądkowych wydzielających sok żołądkowy, w skład którego wchodzą enzymy i kwas solny...

Czytaj więcej
18
Sie

Niedoczynnosc przysadki

Porady

Niedoczynność przysadki jest przewlekłą chorobą zależną od niedoboru gonadotropin, hormonu wzrostu, kortykotropiny, tyreotropiny, w następstwie uszkodzenia podwzgórza lub przedniego płata przysadki. Choroba zdarza się niepomiernie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Na szczególną uwagę jako przyczyna choroby zasługuje obfity krwotok z dróg rodnych w okresie okołoporodowym. Rozwinięty wstrząs hemodynamiczny powoduje w przysadce (przerosłej w w przebiegu ciąży) zwolniony przepływ w obszarze włośniczkowym. Powstają w krążeniu przysadkowym zakrzepy z następową martwicą. Jawne oznaki zespołu Sheehana rozwijają się wtedy, gdy przeważająca część przedniego płata przysadki ulegnie uszkodzeniu. Bardziej szczegółowe i do dzisiaj obowiązujące informacje pochodzą od Sheehana (1937)...

Czytaj więcej
18
Sie

Zaburzenia przemiany bialkowej

Porady

Zaburzenia gospodarki białkowej mogą być wynikiem: a) niedostatecznej podaży białek z pokarmami, b) wadliwego trawienia białek lub(i) wchłaniania aminokwasów w przewodzie pokarmowym, c) nadmiernej utraty białek (drogą przewodu pokarmowego, moczu, przetok jelitowych, trzustkowych itd.), d) upośledzonej biosyntezy białek (uszkodzenie wątroby lub układu limfo-retykularnego), e) zwiększonego katabolizmu białkowego (stany pooperacyjne, infekcje bakteryjne itd.) lub f) nadmiernego wytwarzania białek lub biosyntezy białek o zmienionej strukturze. Najczęściej spotykanym zaburzeniem gospodarki albuminowej jest hipoalbuminemia. Może ona być następstwem utraty tej frakcji białkowej w przewodzie pokarmowym (w tzw...

Czytaj więcej
17
Sie

Zlozone uszkodzenie

Porady

Bardziej złożony mechanizm występuje przy uszkodzeniach wyłącznie ściany tylnej zatok czołowych pod wpływem urazu działającego na okolicę skroniową lub czołową. W urazach tego rodzaju uderzenie, np. w okolicę skroniowo-czołową, wywołuje chwilowe sprężyste odkształcenie kości, w następstwie czego tylna ściana ulega zginaniu i pęka, ponieważ jej odporność na działanie sił zginania jest najmniejsza ze wszystkich płaskich kości czaszki. Mechanizm uszkodzenia zatok sitowych polega niemal wyłącznie na pośrednim przeniesieniu różnej mechanicznej gry sił z sąsiednich struktur. Mechanizm uszkodzeń zatok klinowych jest – podobnie jak w błędniku sitowym -związany z pośrednim działaniem siły urazu...

Czytaj więcej
17
Sie

Uszkodzenie sluchu nabyte

Porady

Są to uszkodzenia powstałe z różnych przyczyn podczas życia osobniczego i wymagają kolejnego podziału na uszkodzenia o charakterze przewodzeniowym, a wówczas dotyczą układu przekazującego dźwięki oraz na uszkodzenia o charakterze odbiorczym. Odrębną postacią są uszkodzenia tzw. mieszane, które zawierają równocześnie komponenty przewodzeniowy i odbiorczy, niekiedy z przewagą jednego z nich, tzn. z przewagą uszkodzenia albo części przewodzeniowej, albo odbiorczej narządu słuchu. Ten rodzaj uszkodzeń powstaje najczęściej w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego, kiedy to czynnik toksyczny uszkadza także komórki zmysłowe ucha wewnętrznego...

Czytaj więcej
14
Sie

Zmiany w nerkach

Porady

Zmiany w nerkach można wykazać przy badaniu klinicznym u około połowy chorych. Cechują je: białkomocz i krwinkomocz o zmiennym nasileniu. U jednych chorych szybko narastają objawy zespołu nerczycowego i niewydolność nerek, u innych przebieg jest fazowy: od zaostrzeń do objawów remisji. Z innych, stosunkowo częstych objawów wymienić należy: zmiany w układzie płucnosercowym (wysiękowe zapalenie opłucnej, abakteryjne zapalenie wsierdzia, tzw. Libmana i Sacksa, zapalenie nasierdzia), objawy neurologiczne (drgawki z rozlanymi, niecharakterystycznymi zmianami w eeg, psychozy, chwiejność uczuciowa), niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie wątroby...

Czytaj więcej
14
Sie

Skrobiawice

Porady

Amyloid nie jest, jak to przypuszczał irchow, rodzajem węglowodanów, lecz niejednolitym pod względem składu białkiem fibrylarnym odkładanym w przestrzeni pozakomórkowej. Wspólną cechą wszystkich rodzajów amyloidu jest budowa włókienkowa. Włókna amyloidowe z kolei składają się z nie-rozgałęziających się mikrofilamentów, układających się w pofałdowane blaszki o konfiguracji beta. Ta struktura blaszkowata o konfiguracji beta warunkuje typowe dla amyloldu własności fizyczne (powinowactwo do czerwieni Kongo), własności optyczne i chemiczne (oporność na działanie enzymów proteolitycznych nierozpuszczalność w roztworach chlorku sodu)...

Czytaj więcej
12
Sie

Choroby przysadki

Porady

Przysadka rozwija się w życiu płodowym z dwu zawiązków pochodzenia ektodermalnego. Wpuklenie grzbietowej części pierwotnej gardzieli tworzy kieszonkę Rathkego, z której powstaje w miarę rozwoju przednia, tj. gruczołowa część przysadki (lobus anterior, adenohypophysis). Drugi fragment ektodermalny, formujący się z lejkowatego zachyłka dna III i komory, daje początek tylnej części przysadki utworzonej z tkanki nerwowej (lobus posterior, neurohypophysis). Przysadka osiąga u dorosłego nieznaczne rozmiary (około 10X13X6 mm), waży 0,5— 0,8 g. Mieści się ona w zagłębieniu kości klinowej noszącym nazwę siodła tureckiego (sella turcica). Przedni płat przysadki podlega wpływom regulacyjnym podwzgósrza (hypothalamus)...

Czytaj więcej