Monthly Archives Lipiec 2015

24
Lip

Objawy niedoczynnosci przysadki

Porady

Objawy kliniczne zaczynają się niepostrzeżenie i narastają przewlekle. W zespole Sheehana nie zjawia się poporodowa laktacja, przerzedza się owłosienie łonowe. Dalszą oznaką jest osłabienie, utrata energii i żywotności: u kobiet zanika miesiączkowanie. Guz przysadki u mężczyzn powoduje upośledzenie lub zanik potencji. Stopniowo zmniejsza się aktywność umysłowa, chorego ogarnia często apatia i senność. Obecność guza przysadki lub bliskiego jej sąsiedztwa może powodować bóle głowy oraz zwężenie pola widzenia. Badanie przedmiotowe stwierdza bladość powłok, przerzedzone owłosienie (lub brak) na wzgórku łonowym i pod pachami, zmiany atroficzne narządów płciowych. Oczy stają się głęboko osadzone w oczodołach, przerzedza się owłosienie głowy i brwi...

Czytaj więcej
23
Lip

Gardlo i krtan

Porady

Bezpośrednie izolowane uszkodzenia urazowe gardła mogą dotyczyć części ustnej i krtaniowej. Poza ciałami obcymi o różnym charakterze są to najczęściej skaleczenia lub bardziej rozległe rany drążące z zewnątrz. Okolica ta może ulec obrażeniom jatrogennym podczas intubacji. W gardle środkowym i dolnym stwierdza się także uszkodzenia wynikające z przypadkowego lub celowego wypicia żrących środków chemicznych. Izolowane urazy części nosowej gardła mogą być wywołane ciałem obcym drążącym od strony przewodów nosowych. Obrażenia pourazowe w tej okolicy występuj ą także jako złożony zespół w rozległych złamaniach szczęk i nosa. Uszkodzenia urazowe krtani i tchawicy pod względem mechanizmu wymagają podziału na uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne...

Czytaj więcej
22
Lip

Uszkodzenie sluchu wrodzone

Porady

W życiu płodowym człowieka istnieje wiele zagrożeń, które mogą doprowadzać do trwałych uszkodzeń słuchu. Poza konfliktem serologicznym, głuchotę u dziecka mogą wywołać niektóre choroby przebyte przez matkę w okresie ciąży, takie jak różyczka, toksoplazmoza, choroby weneryczne, zatrucia przemysłowe lub przyjmowanie leków o powszechnie znanej ototoksyczności, a także przebycie niektórych chorób przebiegających z uszkodzeniami nerek lub wątroby. Duże znaczenie przypisuje się również urazom mechanicznym, a także narażeniu kobiety w ciąży na hałas czy wibrację. Odrębną postacią wrodzonego uszkodzenia słuchu jest tzw. głuchota dziedziczna, która może być przekazywana z pokolenia na pokolenie...

Czytaj więcej
21
Lip

Badanie moczu

Porady

Fizyczne i chemiczne badanie moczu daje cenne wskazówki o stanie czynnościowym nerek i dróg moczowych, pod warunkiem odpowiedniego jego pobrania i przechowywania. Utrata znaczniejszej liczby nefronów prowadzi do przeciążenia przetrwałych cewek i do diurezy osmotycznej cechującej się zmianami w wyglądzie, ilości i gęstości względnej (ciężarze właściwym) moczu. Mocz staje się jasny i na gęstość względną i molalność mało różniące się od odbiałczonego osocza, tzn. wahające się odpowiednio ok. 1,010 i 285 mmol/kg H2O. Ilość moczu początkowo wzrasta do 2—2,5 ml na dobę (poliuria wyrównawcza), a następnie obniża się, by przez okres pseudonorraurii dojść do oligurii. Zmianom tym towarzyszy zaburzenie rytmu dobowego wydalania moczu polegające na zwiększeniu diurezy nocnej (nyctwia)...

Czytaj więcej
17
Lip

Zapalenie jezyka

Porady

Zapalenie języka może przebiegać w postaci ostrej lub przewlekłej, powierzchownej lub głębokiej, ograniczonej lub rozlanej: najczęstsza jest postać przewlekła powierzchowna, występująca w następstwie urazu mechanicznego, termicznego (gorące potrawy i płyny), chemicznego, a także na podłożu alergicznym, z przyczyn bakteryjnych, w chorobach zakaźnych oraz przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała. Powierzchnia języka objęta stanem zapalnym jest zaczerwieniona i bolesna przy dotyku. Nabłonek, głównie brodawek nitkowatych, ulega nadmiernemu złuszczeniu bądź wzmożonemu rogowaceniu. W tych przypadkach język pokrywa się mazistym, białawoszarym lub brunatnym, mocno przylegającym do podłoża nalotem, który często nie zajmuje brzegów i koniuszka...

Czytaj więcej
17
Lip

Regulator purynogenezy

Porady

Głównym regulatorem purynogenezy jest ilość nukleotydów purynowych powstających de novo lub w procesie reutylizacji zasad purynowych. Posiadają one hamujący wpływ na kluczowe enzymy purynogenezy de novo, tj. syntetazę PP—R—P i amidotransferazę —P—R—A. Zasady purynowe zawarte w pokarmach mają niewielki wpływ na biosyntezę puryn de novo, jedynie bowiem niewielka ilość adeniny ezgogennej jest wykorzystywana do isyntezy kwasów nukleinowych, pozostała natomiast ilość ulega przemianie do kwasu moczowego. Około 20% powstałego w ciągu doby kwasu moczowego ulega degradacji do CO2 i amoniaku (najpewniej w przewodzie pokarmowym). Powstały amoniak, jest częściowo zużytkowany przez florę bakteryjną. Kwas moczowy jest końcowym produktem przemiany endogennych i egzogennych zasad purynowych...

Czytaj więcej
15
Lip

Abetalipoproteinemia

Porady

Abetalipoproteinemia (acanthocytosis) jest rzadko spotykanym defektem genetycznym, dziedziczącym się recesywnie genem autosomalnym. Uwarunkowana jest ona brakiem apoproteiny B, wchodzącej w skład beta- i prebeta-lipoprotein oraz chylomikronów. Brak lub niedobór apoproteiny B jest przyczyną upośledzonego transportu lipidów z jelit i wątroby do tkanek peryferycznych oraz nieobecności chylomikronów, VLDL i LDL w surowicy krwi. Skutkiem tego jest spadek cholesterolemii ” 1,8 mmol/l = < 70 mg/100 ml) i trójglicerydemii (< 0,2 g/l). Objawy. Choroba manifestuje się zaburzonym wchłanianiem tłuszczów z przewodu pokarmowego, akantocytozą, zmianami demielinizacyjnymi nerwów obwodowych i móżdżku oraz zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki. Leczenie polega na ograniczeniu tłuszczów zawierających kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach oraz podawaniu kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcuchów i witamin A, D, F i K. Jest to rzadko spotykany defekt, ujawniający się klinicznie między 20 a 50 rokiem życia. Charakteryzuje się całkowitym brakiem lub niedoborem acetylotransferazy lecytynowo-sterolowej (LCAT), wysokim stężeniem cholesterolu wolnego i niskim stężeniem cholesterolu estryfikowanego, wzrostem stężenia trójglicerydów i fosfolipidów, obecnością nienormalnych cząsteczek HDL i betalipoprotein.

Czytaj więcej
15
Lip

Ostre klebkowe zapalenie nerek

Porady

Ostre kłębkowe zapalenie nerek (o.k.z.n.) jest chorobą wywołaną immunologicznym uszkodzeniem kłębków nerkowych, cechującą się nagłym początkiem, oraz występowaniem białkomoczu, krwinkomoczu, a niekiedy i innych objawów uszkodzenia nerek. Etiologia. Przyczyną choroby jest odkładanie się pod błoną podstawną kłębków kompleksów złożonych z przeciwciał i antygenów. Te ostatnie są najczęściej, lecz nie zawsze, pochodzenia paciorkowcowego. W o.k.z.n. zmiany morfologiczne w nerkach mogą odpowiadać obrazom opisywanym jako rozplemowe, wysiękowe lub mezangialne rozlane zapalenie nerek. W mikroskopie elektronowym we wszystkich tych przypadkach po nabłonkowej stronie błony podstawnej stwierdza się obecność tzw. „garbów” (humps), złożonych z immunoglobulin G oraz 3 składnika dopełniacza...

Czytaj więcej
14
Lip

witaminy rozpuszczalne w tluszczach

Porady

Witamina A (retinol). Witamina ta występuje tylko w produktach zwierzęcych, takich jak masło, jaja i tran rybi. Natomiast rośliny mają żółtawy barwnik znany pod nazwą karotenu, który w komórkach zwierzęcych łatwo rozszczepia się na dwie cząsteczki witaminy A. Witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach ł może być magazynowana w organizmie, zwłaszcza w wątrobie. Dzienne zapotrzebowanie dla człowieka dorosłego wynosi około 1,5 mg (5000 jednostek międzynarodowych), dla dzieci poniżej lat trzech — 0,6 mg, dla dzieci starszych — pośrednia jej ilość. Witamina ta jest konieczna do normalnego funkcjonowania komórek nabłonkowych skóry, rogówki, przewodu pokarmowego i oddechowego...

Czytaj więcej
09
Lip

Uposledzona odpornosc

Porady

Upośledzona odporność przebiegająca z ataksją oraz z teleangiektazjami spojówek, twarzy, powiek i rąk jest następstwem upośledzonej funkcji limfocytów T i B. U większości chorych nie stwierdza się immunoglobulin IgA we krwi i wydzielinach. Grasica jest hipo lub dysplastyczna. W obrazie klinicznym dominują objawy przewlekłego stanu zapalnego zatok przynosowych i dróg oddechowych. Częste jest występowanie nowotworów układu limforetykularnejo (w wieku 20-30 lat). Choroba dziedziczy się recesywnie genem autosomalnym. Złożone zespoły upośledzonej odporności komórkowej i humoralnej są następstwem upośledzonej funkcji limfocytów T i B...

Czytaj więcej
07
Lip

Histopatologia rumienia

Porady

W naczyniach krwionośnych i na powierzchni błon surowiczych widoczne są złogi fibrynoidu. W naciekach zapalnych stwierdza się charakterystyczne dla tocznia, okrągławe masy, barwiące .się hematoksyliną. Przypuszcza się, iż te ciałka hematoksylinowe są produktem interakcji rozpadłych jąder ze swoistymi przeciwciałami. W nerkach gromadzą się komórki zapalne i limfocyty, widoczne są złogi immunoglobulin i składowej C3 dopełniacza: zgrubieniu ulega błona podstawna. Zmiany te mogą być ograniczone lub rozlane. W postaci błoniastej (membranous lupus nephritisj nacieki komórkowe są słabiej zaznaczone, a na plan pierwszy wybija się zgrubienie błony podstawnej...

Czytaj więcej
07
Lip

Intubacja

Porady

Intubacja dotchawicza jest zabiegiem polegającym na wprowadzeniu do tchawicy rurki gumowej lub z tworzywa sztucznego. Celem tego zabiegu jest utrzymanie lub przywrócenie drożności dróg oddechowych, zmniejszenie przestrzeni bezużytecznej, zapobieganie zachłyśnięciu, prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego. Rurki ustno-gardłowe, najczęściej używane, mają końce ścięte pod kątem ok. 45°. Najbardziej powszechne są rurki gumowe lub z tworzywa typu Magilla, zaopatrzone w mankiet uszczelniający i balonik kontrolny. Intubację dotchawicza wykonuje się zazwyczaj za pomocą laryngoskopu. Istnieją różne rodzaje i typy tych instrumentów, z łyżką prostą Forcggera oraz z łyżką zagiętą Macintosha. Dodatkowo używa się niekiedy podczas intubacji prowadnicy)...

Czytaj więcej
07
Lip

Ostra mocznica przednerkowa

Porady

Ostra mocznica przed nerkową jest to ostra niewydolność nerek wywołana spadkiem przesączania kłębkowego w następstwie zaburzeń ich ukrwienia. Podstawową przyczyną o.m.p. jest pogorszenie się ukrwienia nerek, wywołane spadkiem ciśnienia tętniczego krwi lub ilości krwi krążącej np. wskutek odwodnienia lub krwotoku. Dysproporcja między pojemnością układu naczyniowego a ilością krwi krążącej pociąga za sobą upośledzenie ukrwienia nerek, głównie ich kory, wskutek skurczu ich tętniczek. Prowadzi to do spadku ilości moczu pierwotnego oraz wzrostu wchłaniania zwrotnego sodu i wody w cewkach dalszych. Wydzielanie aldosteronu i hormonu antydiuretycznego wzrasta. Wszystko to wiedzie do zmniejszenia diurezy przy zachowanej gęstości względnej moczu i niskim stężeniu w nim sodu...

Czytaj więcej