Monthly Archives Czerwiec 2015

08
Cze

Alergiczny niezyt nosa

Porady

Nadwrażliwość błony śluzowej, mająca cechy zapalenia, w przebiegu alergii występuje jako wynik reakcji natychmiastowej i późnej. Reakcja wczesna zachodzi po kilku- lub kilkunastominutowym kontakcie z alergenem i jest zależna od aktywacji komórek tucznych przez immunoglobuliny E. W odpowiedzi tej istotną rolę odgrywają mediatory reakcji uczuleniowej z histaminą na czele, które powoduj ą rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i obrzęk błony śluzowej oraz zwiększone wydzielanie śluzu. Reakcja przewlekła obserwowana jest po 2-3 h i wygasa zwykle po 24 h. Jest to faza „nacieczenia komórkowego” z mediatorami krwinek kwasochłonnych...

Czytaj więcej
08
Cze

wydzielanie sokow

Porady

Wiele naszych wiadomości o mechanizmie kontrolującym wydzielanie soków żołądkowych zawdzięczamy rosyjskiemu fizjologowi Pawłowowi. Wprowadził on wiele nowych metod do doświadczeń (np. „kieszeń Pawłowa”) i przeprowadził wiele przełomowych w tej dziedzinie badań. Jednym z nich było przecięcie przełyku i odprowadzenie zjadanego przez psa pokarmu nie do żołądka, lecz na zewnątrz. Jakkolwiek pokarm nie był zużytkowany, to takie „symulowane karmienie” wywoływało wydzielanie 1/4 normalnej ilości soku żołądkowego. Należy zaznaczyć, że przeciętna ilość soku żołądkowego u człowieka przypadająca na jeden posiłek wynosi od 400 do 800 ml. W doświadczeniu z psem ta 1/4 soku wydziela się na skutek podrażnienia komórek nerwowych w kubkach smakowych oraz pobudzenia wzrokowego...

Czytaj więcej
08
Cze

Profiria watrobowa

Porady

Porfiria wątrobowa ostra przerywana (p.w.o.p.) jest najczęściej spotykanym zaburzeniem biosyntezy porfiryn, dziedziczącym się dominujące genem autosomalnym. Istotą defektu jest spadek aktywności syntetazy uroporfirynogenu I. Defekt ten występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Choroba ujawnia się najczęściej dopiero po okresie dojrzewania płciowego. Patogeneza. Niedobór syntetazy uroporfirynogenu I sprawia, że dochodzi do spadku biosyntezy hemu. Niedobór hemu z kolei warunkuje odblokowanie syntezy syntetazy ALA (aktywność tego enzymu w wątrobie wzrasta), zwiększając tym samym produkcję ALA i PBG. Ten kompensacyjny mechanizm wprawdzie normalizuje biosyntezę hemu, zwiększa jednakże równocześnie ilość powstającego ALA- i PBG...

Czytaj więcej
05
Cze

wydzielanie kanalikowe

Porady

Komórki kanalików nerkowych nie tylko usuwają substancje z przesączu i zwracają je krwi, ale również wydalają zbędne produkty przemiany materii z krwi do przesączu na zasadzie aktywnego transportu. Proces ten nazywamy wydzielaniem kanalikowym odgrywa on prawdopodobnie niewielką rolę w czynności nerek ludzkich, ale u takich zwierząt, które nie mają kłębka i torebek Bowmana, jak ryba żabnica (Lophius piscatorius), jest to jedyny sposób wydalania. Jeżeli u człowieka obniży się cis’nienie krwi (a przez to i cis’nienie filtracyjne) poniżej pewnego poziomu, to nastąpi zatrzymanie się procesu filtrowania w kłębkach, jednak mocz powstaje w dalszym ciągu dzięki wydzielaniu przez kanaliki...

Czytaj więcej
04
Cze

Metody wykrywania symulacji

Porady

Symulacja jest to udawanie niedosłuchu lub głuchoty przy sprawnym narządzie słuchu. Agrawacja to nadmierne wyolbrzymienie własnych dolegliwości przy obiektywnie istniejącym niewielkim uszkodzeniu. Motywację takiego zachowania wyznaczają zazwyczaj korzyści materialne i osobiste, jak odszkodowanie, renta, zwolnienie ze służby wojskowej itp. Podejrzenie symulacji może nasuwać się badającemu podczas przeprowadzania rutynowych badań audiometrycznych. Reakcja badanego na dostarczane bodźce dźwiękowe jest inna niż ta spotykana zazwyczaj, odmienne także bywają wyniki testów próbnych. Trudność może sprawiać obustronna symulacja głębokiego niedosłuchu. Podejrzenie symulacji może nasuwać się już podczas obserwacji badanego. Stara się on przez cały czas zademonstrować swoją „głuchotę”...

Czytaj więcej
04
Cze

Dlugotrwala utrata bialka

Porady

Długotrwała utrata białka prowadzi do hipoalbuminemii, hipogammaglobulinemii oraz hipoproteinemii. Ciśnienie onkotyczne osocza obniża się, co sprzyja powstawaniu obrzęków i przesięków w jamach ciała oraz zmniejszeniu ilości krążącego osocza. Powstający w wyniku tego wtórny hiperaldosteronizm zwiększa reabsorpcję sodu w cewkach nerkowych i w ten sposób sprzyja zatrzymaniu sodu i wody w ustroju. Znaczny spadek ilości krwi krążącej może pogarszać ukrwienie nerek i prowadzić do mocznicy przednerkowej. Wskutek zaburzeń przemiany lipidowej, zwiększenia syntezy wątrobowej lipoprotein i zmniejszenia zużycia lipidów w tkankach dochodzi do hiperlipidemii, nadającej nerczycowemu osoczu charakterystyczny mleczny wygląd...

Czytaj więcej
03
Cze

Katabolizm hemoglobiny

Porady

Katabolizm hemoglobiny nie musi się zatrzymać na bilirubinie, lecz postępuje dalej, dostarczając dwupirole (mezobilifuscyna, propentdiopent) lub monopirole. W ten sposób istnieje możliwość powstawania niedokrwistości bez hiperbilirubinemii. Dwuglukuronid bilirubiny daje bezpośredni odczyn z dwuazowanym kwasem sulfanylowym, bilirubina zaś wolna — odczyn pośredni. Do żółci podobnie zresztą jak do moczu — może ulec wydaleniu jedynie bilirubina estryfikowana. W świetle jelita koniugaty bilirubiny ulegają ponownej hydrolizie. I tak w świetle końcowego odcinka jelita cienkiego oraz w jelicie grubym glukuronidy bilirubiny ulegają redukcji do związków czteropirolowych określanych jako urobilinogeny...

Czytaj więcej
02
Cze

Badanie sluchu u dzieci

Porady

Badanie stanu słuchu dziecka podejrzanego o niedosłuch lub głuchotę wykonać należy jak najwcześniej. Wcześnie postawione rozpoznanie niedosłuchu umożliwia właściwe aparatowanie i rehabilitację dziecka niesłyszącego. U dzieci ilościowa ocena słuchu jest trudna i nie zawsze możliwa do ustalenia. Metody badania dzieci zależą od wieku i rozwoju psychoruchowego. Słuch u dzieci starszych testuje się podobnie jak u dorosłych za pomocą tego samego zestawu prób stroikowych i audiometrycznych. Dla dzieci młodszych w Instytucie Matki i Dziecka opracowano testy zalecane do stosowania w różnych przedziałach wiekowych. U małych dzieci słuch można zbadać tylko metodami orientacyjnymi: ilościowe badanie można próbować włączyć dopiero w wieku przedszkolnym i szkolnym...

Czytaj więcej
02
Cze

Wrodzony niedobor inhibitora

Porady

W surowicy stwierdza się obecność czterech inhibitorów enzymów proteolitycznych, tj. alfa, alfa2-antytrypsynę, inter-alfa-antytrypsynę oraz alfa2-makro-globuline. Alfa1-antytrypsyna stanowi 80-90% całkowitej aktywności anty-trypsynowej surowicy. Jej masa cząsteczkowa wynosi 54 000 daltonów. Wrodzony niedobór inhibitora alfa i-antytrypsyny jest genetycznie uwarunkowanym defektem biosyntezy białek, charakteryzującym się bardzo niskim (poniżej 10% wartości prawidłowej) lub miernie obniżonym stężeniem (25-65% wartości prawidłowej) tego inhibitora (normalne stężenie inhibitora alfa-antytrypsyny wynosi 37-55 mmol/l = 200 -300 mg%). Defekt dziedziczy się jako cecha recesywna genem autosomalnym. Heterozygotyczna postać niedoboru występuje u 2-4% populacji ludzkiej...

Czytaj więcej
01
Cze

Zaburzenia przemiany pofirynowej

Porady

Porfiryny są związkami- cyklicznymi, składającymi się z czterech pierścieni pirolowych, połączonych ze sobą mostkami metylenowymi. Związki te łączą sią łatwo z metalami, tworząc metaloporfiryny. Metaloporfiryny są szeroko rozpowszechnione w świecie zwierzęcym i roślinnym. Występują one najczęściej pod postacią połączeń z białkami. Żelazoporfiryny stanowią istotny składnik biologicznie ważnych związków, iposiadających podstawowe znaczenie w wielu procesach życiowych. Wśród tych związków wymienić należy: hemoglobinę (m.cz. 64400, jeden mol Hb zawiera 4 gramoatomy Fe), mioglobiną (m.cz. 17 000, jeden moi mioglobiny zawiera jeden gramo-atom Fe), cytochiomy (m.cz, 13 000, jeden mol cytochromu zawiera 1 gramoatom Fe), katalazę (m.cz...

Czytaj więcej